Tehniline konsultant

 

 

1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami nõutud tasemel ning kellel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest nõuetest:

 • vähemalt 3-aastane kogemus korteriühistu juhatuse liikmena;
 • vastavalt kõrgharidusstandardi lisale 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu“ diplom või akadeemiline kraad tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavagrupis;
 • töösuhe vastutava spetsialistina ehitusseaduse § 41 lõikes 1 sätestatud tegevusalal tegutseva ettevõtjaga.

2) Tehniline konsultant osutab teenust kirjaliku lepingu alusel, mis on sõlmitud taotleja ja tehnilise konsultandi vahel või taotleja ja ettevõtja vahel, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab. Tehniline konsultant võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana.

3) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi.

4) Taotleja on kohustatud valima tehnilise konsultandi ainult SA KredEx kodulehel avaldatud nimekirjast, millega saab tutvuda siin.

5) Tehnilisel konsultandil on vastavalt Toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • projekteerimistööde ja ehitustööde eelarvete koostamisel Toetuse saaja nõustamine;
 • koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastava ehitusprojekti (põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas sisaldab eelmises lauses nimetatud ettevalmistav töö järgnevat: ettevalmistus projekteerijatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, millist täpset tööd on vaja projekteerijalt tellida, vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, eelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine;
 • Toetuse saaja nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel ja Toetuse saaja soovil läbirääkimistel osalemine, samuti Toetuse saaja nõustamine selleks et, fikseerida sõlmitavas lepingus Toetuse saaja jaoks olulisi ehitustehnilisi tingimusi (nagu näiteks projekti staadiumi ja projekti osade jaoks vajalikud tingimused, samuti muud tehnilised tingimused selleks, et koostatav ehitusprojekt vastaks kehtestatud nõuetele ja võimaldaks Toetuse saajal oma eesmärki saavutada);
 • koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastavate ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas sisaldab eelmises lauses nimetatud ettevalmistav töö järgnevat: ettevalmistus ehitusettevõtjatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, milliseid töid on täpsemalt vajalik ehitustöödeks tellida ja vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, ehituseelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine;
 • Toetuse saaja nõustamine ehitustööde töövõtjaga (lepingu sõlmimisel ja Toetuse saaja soovil läbirääkimistel osalemine ning Toetuse saaja nõustamine selleks, et fikseerida sõlmitavas lepingus Toetuse saaja jaoks olulisi ehitustehnilisi tingimusi selleks, et teostatavad tööd ja nende ulatus vastaks kehtestatud nõuetele ning võimaldaks Toetuse saajal oma eesmärki saavutada;
 • Toetuse saaja nõustamine Rekonstrueerimistööde ajagraafikute määramisel;
 • Määruse nõuetele vastava toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus. Toetuse saaja vastaval soovil taotluse esitamine vastavalt Määruse nõuetele.
 • Rekonstrueerimistööde koordineerimine sh Toetuse saaja esindamine ja konsulteerimine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel suhtlemisel kohaliku omavalitsusega, projekteerijate ja töövõtjatega, kõigis Rekonstrueerimistöödega seotud toimingutes osalemine ja Toetuse saaja huvide kaitsmine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel;
 • Toetuse saaja esindajana osalemine töökoosolekutel, nõupidamiste korraldamine ja protokollimine, projekteerija(te)ga ja ehitusettevõtja(te)ga sõlmitud lepingute töövõtja ja Toetuse saaja poolt täitmise kontrollimine;
 • ehitusaegsete projekteerimistööde vajalikkuse hindamine ja vastavate projekteerimistööde pakkumiste küsimise ettevalmistus, küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine ja võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine, Toetuse saaja seonduv konsulteerimine;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: projektdokumentatsiooni analüüs, vigade leidmine projektdokumentatsioonis ning Toetuse saajale ettepanekute tegemine projektdokumentatsioonis vigade parandamiseks;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: projektilahendustes kirjeldatud ja viidatud materjalide, sisseseadete ja muude oluliste toodete vastavuse kontroll ehituslepingus sätestatud nõuetele ja kriteeriumidele;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: teostusdokumentide ja kasutus- ning hooldusjuhendite nõuetekohasuse kontroll;
 • Toetuse saajale aruannete tegemine Rekonstrueerimistööde teostamise käigust, sh etappide täitmise, teostuse nõuetekohasuse ja muu olulise info kohta;
 • Rekonstrueerimistööde ajagraafiku, eelarve ja muude oluliste tingimuste täitmise jälgimine. Võimalike mahajäämuste ning eelarve ületamise ohu likvideerimiseks Toetuse saajale ettepanekute tegemine,
 • Rekonstrueerimistööde teostajate poolt lepingute rikkumiste avastamisel Toetuse saaja nõustamine ja ettepanekute tegemine olukorra lahendamiseks;
 • Toetuse saaja viivitamatu teavitamine Rekonstrueerimistööde käigus esinenud takistustest ning Toetuse saajale ettepanekute tegemine olukorra lahendamiseks;
 • Toetuse saaja viivitamatu informeerimine, kui esineb oht, et Toetuse saaja võib rikkuda Rekonstrueerimistöödeks sõlmitud lepinguid. Sellega seoses Toetuse saaja nõustamine ning rikkumise ärahoidmiseks ettepanekute tegemine;
 • eelarve kulujälgimise teostamine ja kulujälgimise aruannete esitamine Toetuse saajale;
 • Toetuse saaja huvide esindamine ja Toetuse saaja konsulteerimine ehitustehnilistes küsimustes osas, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus;
 • kui Rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes on mõnede lubade ja kooskõlastuste hankimine Toetuse saaja kohustus, siis vastavate kooskõlastuste, lubade ja muude vajalike dokumentide taotlemine ametkondadelt ning muudelt isikutelt (sh naaberkinnistu omanikelt), milline on vajalik Rekonstrueerimistööde nõuetekohaseks ettevalmistamiseks ja teostamiseks;
 • kui Rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes ei pea vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis teostab tehniline konsultant analüüsi ja hindamist selgitamaks välja Rekonstrueerimistöödeks vajalike uuringute (sh ehituslikud, keskkonnaalased jms) ja mõõdistustööde tegemise vajadust. Kui vastavaid uuringuid ja mõõdistustöid on vaja teha ja Toetuse saaja on otsustanud vastavaid töid tellida, siis valmistab tehniline konsultant ette ka vastavate tööde pakkumiste küsimist, esitab pakkumiste esitamiseks päringud, täpsustab saadud pakkumisi, võrdleb ja analüüsib pakkumisi ning esitab arvamuse Toetuse saajale otsuse tegemiseks. Juhul, kui Rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes peab vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis kontrollib Konsultant vastavate kohustuste täitmist;
 • kontrolli teostamine Rekonstrueerimistööde läbiviijatel vajalike kindlustuste ja garantiide olemasolu osas ja Toetuse saaja vastav teavitamine;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, siis on Konsultandi ülesanne ka Rekonstrueerimistööde vastuvõtu- ja järelülevaatuste organiseerimine, mõõtmiste juures osalemine, kontroll, protokollimine;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: Rekonstrueerimistööde vastuvõtmise ettevalmistus, Toetuse saajale töövõtjate poolt esitatavate protsenteerimisaktide ja lõppaktide eelne tööde ülevaatus Toetuse saaja esindajana, konsultatsioon, puuduste fikseerimine, puuduste menetlemine, aktide ettevalmistus Toetuse saaja poolt allkirjastamiseks, töövõtu majanduslike lõppselgituste läbiviimine ja nende kohta protokollide koostamine, töövõtja poolt esitatavaüleandmisdokumentatsiooni kontrollimine;
 • Rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele. Vajadusel vastuväidete ja põhjenduste ettevalmistus ja koostamine vastavale töövõtjale esitamiseks;
 • kui Rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes ei pea vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis Rekonstrueerimistöödele kasutusloa taotlemine koos kõigu vajalike tegevuste ja toimingutega, sh taotluse ettevalmistus, lisadokumentide komplekteerimine, riigilõivu tasumine, taotluse koos lisadega pädevale organile esitamine, menetluse jälgimine, vajalike muudatuste tegemine kuni Rekonstrueerimistöödele kõigi vajalike, kehtivate ja tingimusteta kasutuslubade väljastamiseni;
 • kui tehniline konsultant osutab Teenust ka garantiiperioodil, siis garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine, nende juhatamine ja protokollimine, tööde vastuvõtmisel Toetuse saaja nõustamine, tööde ülevaatamine ja Toetuse saajaga kooskõlastatult tööde vastuvõtmine või tagasilükkamine, puuduste menetlemine kuni puuduste kõrvaldamiseni.

 

Eelolev info pärineb Sihtasutuse KredEx kodulehelt, vt SIIT.

 

Lepi kohtumine kokku!